Thông báo lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần /môn học Chương trình đào tạo từ xa tháng 03/2023

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HVTC ngày 20/07/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 09/12/2022 về việc thống nhất hình thức, phương thức tổ chức, thời gian thi kết thuóc các học phần/môn học đối với sinh viên chương trình đào tạo từ xa;

Thừa lệnh giám đốc học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo – Phó trưởng Ban Điều hành đào tạo từ xa thông báo lịch thi kết thúc đối với sinh viên chương trình đào tạo từ xa đợt tháng 03/2023 (Lịch thi kèm theo).